روسای قبلی دانشکده

 

روسای قبلی دانشکده از سال 1380 تا سال 1397

نام و نام خانوادگی

زمان تصدی

رشته تحصیلی

عکس

جناب آقای دکتر احمد سرلک سال 1395 تا هم اکنون دکتری اقتصاد

جناب آقای دکتر غلامعلی حاجی

سال 1394 تا 1395

دکتری اقتصاد

جناب آقای دکترمجید زنجیردار از سال 1392 تا سال 1394

دکتری تخصصی

مدیریت مالی

جناب آقای دکترمحمد صادق حری از سال 1386 تا سال 1392 دکتری مدیریت صنعتی
جناب آقای دکترمحمد علی کرامتی از سال 1380 تا سال 1386 دکتری مدیریت صنعتی