روسای قبلی دانشکده

تعداد بازدید:۳۴۱۷

 

روسای قبلی دانشکده از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی

زمان تصدی

رشته تحصیلی

عکس

دکتر احمد سرلک

     سال ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸

      دکتری اقتصاد

دکتر غلامعلی حاجی

سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

دکتری اقتصاد

دکترمجید زنجیردار

سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

دکتری مدیریت مالی

دکترمحمد صادق حری

سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲

دکتری مدیریت صنعتی

دکترمحمد علی کرامتی

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ 

دکتری مدیریت صنعتی