لیست شماره تلفن های دانشکده

تعداد بازدید:۵۴۰۱

 

دانشـــکده مــدیریت

شماره مستقیم

دفتر دانشکده مدیریت

33412279

رئیس دانشکده

33412280

مدیر پژوهش و آموزش دانشکده

33412303

کارشناس تحصیلات تکمیلی

33412290-2420

مدیر گروه کلیه مقاطع اقتصاد

33412280

مدیر گروه مدیریت بازرگانی و کلیه مقاطع م صنعتی ، ارشد م اجرایی و کسب و کار

33412288

کارشناس گروه بازرگانی-صنعتی

33412277

کارشناس اقتصاد-اموربانکی

33412279

کارشناس پژوهش

33412295

امتحانات دانشکده

33412297

ثبت نام وبرنامه ریزی

33412298

مدیر گروه حسابداری

33412300

کارشناس گروه حسابداری

33412276

دفتر هماهنگی دانشکده

33412304

گروه ارشد بازرگانی – ما لی

33412296

امور ما لی دانشکده

33412308

کا رگاه رایانه دانشکده

33412316

مدیرگروه ارشد م دولتی

33412200

مدیر گروه ارشد حسابداری

33412274

گروه ارشد م بازرگانی

33412311