لیست شماره تلفن های دانشکده

 

دانشـــکده مــدیریت

شماره مستقیم

دفتر دانشکده مدیریت

33412279

رئیس دانشکده

33412280

دفتر معاون دانشکده

33412281

معاون دانشکده

33412282

ارشد مدیریت صنعتی

33412283

مدیرگروه ارشد مدیریت اجرایی

33412284

مدیر گروه ارشد اقتصاد

33412286

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

33412288

اموردانشجویی–کارشناس اقتصاد-اموربانکی

33412289

کارشناس تحصیلات تکمیلی

33412290

مدیرگروه مدیریت صنعتی

33412291

مدیرگروه اقتصاد بازرگانی

33412293

مدیر پژوهش دانشکده

33412294

کارشناس پژوهش

33412295

گروه ارشد بازرگانی – ما لی

33412296

امتحانات دانشکده

33412297

ثبت نام وبرنامه ریزی

33412298

مدیر گروه حسابداری

33412300

کارشناس گروه حسابداری

33412276

کارشناس گروه بازرگانی-صنعتی

33412277

مدیر آموزش دانشکده

33412303

دفتر هماهنگی دانشکده

33412304

دفتر هماهنگی دانشکده

33412309

امور ما لی دانشکده

33412308

گروه ارشد بازاریابی داخلی

33412311

کا رگاه رایانه دانشکده

33412316

مدیرگروه ارشد ما لی ودولتی

33412200

مدیر گروه ارشد حسابداری

33412274

گروه ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی و تحول

33412278

کارشناس تحصیلات تکمیلی

33412420