ساعت حضور در هفته

تعداد بازدید:۸۱۹

دکتر حمیدرضا قاسمی

مدیر گروه مدیریت دولتی (گرایش های تحول و منابع انسانی)  

E-mail: hamid-reza@myway.com

تلفن: ۳۳۴۱۲۲۰۰

نیمسال 1-۹8-۹7

/file/download/page/1540808122-.docx