گروه حسابداری / تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۵۹۱۲

 


نام و نام خانوادگی: دکتر مجید داوودی نصر

مرتبه علمی:مربی پایه16

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: حسابداری

کارشناسی ارشد: حسابداری

دکتری: حسابداری

 

سوابق پژوهشی

ISI (WOS)تعداد مقالات 5

ISI-Listedتعداد مقالات 10 

تعداد مقالات علمی-پژوهشی:10 مقاله

تعداد کتاب تالیف و ترجمه: -4

تعداد ثبت اختراع:-

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 3طرح پژهشی

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:30 مقاله

 

 

سوابق اجرایی

مدیر گروه کارشناسی حسابداری  دانشکده مدیریت

مدیر گروه ارشد حسابداری دانشکده مدیریت