گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تعداد بازدید:۵۹۴۱

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: پیمان غفاری آشتیانی

مرتبه علمی: دانشیار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی

دکتری:  مدیریت بازرگانی

 

سوابق پژوهشی

    1 :تعداد مقالات ISI (WOS)

  3:تعداد مقالات ISI-Listed

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: -10  مقاله

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  - 3 کتاب

  -: تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 1 مورد

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 10  مورد

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی- 5 مورد

 

سوابق اجرایی

 مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی اراک