ساعت حضور در هفته

تعداد بازدید:۱۴۰۶

دکتر مجید غیاثی

مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی

ارشد و دکتری م صنعتی و ارشد کسب وکار

E-mail:ghiasi92@yahoo.com 

۳۳۴۱۲۲۸۸ تلفن     

            نیمسال 1-۹8-۹7       

         /file/download/page/1540808619-.docx