گروه م بازرگانی و کلیه مقاطع م صنعتی و ارشد م اجرایی و کسب وکار

تعداد بازدید:۲۹۴۸

 م بازرگانی و کلیه مقاطع م صنعتی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: مجید غیاثی

مرتبه علمی: مربی

پایه :14

سوابق آموزشی

کارشناسی:  مدیریت بیمه دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

دکتری:  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی علوم و تحقیقات تهران

 

سوابق پژوهشی

   1 :تعداد مقالات ISI (WOS)

:تعداد مقالات ISI-Listed

: تعداد مقالات علمی-پژوهشی

:تعداد کتاب تالیف و ترجمه

 :تعداد ثبت اختراع

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 2 طرح

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: یک مقاله

 3 : تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی

 

سوابق اجرایی

مدیرگروه مدیریت بازرگانی

مدیر گروه مدیریت صنعتی

مدیر امور اداری دانشگاه

معاون دانشکده مدیریت