گروه کارشناسی حسابداری

کارشناسی حسابداری

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: کمال غنایی 

کمال غنایی
استادیار دکترای تخصصی
kg8889@yahoo.com مدیریت - حسابداری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
دکترای تخصصی   حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
کارشناسی ۱۳۸۱ حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمت عنوان سمت نوع استخدام نوع همکاری پایه
دانشکده مدیریت مدیر گروه کارشناسی حسابداری قطعی تمام وقت ۴

سوابق اجرایی

کارشناسی مالی و بودجه در استانداری تهران - 1385 - 1387

مدیر گروه کارشناسی حسابداری از سال 1397

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 1392