کارکنان

تعداد بازدید:۴۶۵۳

 

فهرست اسامی کارکنان دانشکده مدیریت

ردیف

نام

 نام خانوادگی

سمت

محل خدمت شماره تماس

1

رضا

دهقانی

رئیس اداره آموزش وپژوهش و فناوری

آموزش و پژوهش دانشکده 33412303

2

زهرا

خوشبین

مسئول اداره امتحانات

اداره امتحانات دانشکده 33412297

3

علی

مشایخ

مسئول دفتر

دفتر رئیس دانشکده 33412279

4

علی اصغر

مطلبی

مسئول امور دانشجویی

امور دانشجویی دانشکده 33412295

5

احسان

عابدی

مسئول تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412290

6

علی اصغر

مطلبی

کارشناس پژوهش

پژوهش دانشکده 33412295

7

علی

آقا زیارتی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412420

8

نسرین

حسینی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412420

9

علی

چراغی

امور رایانه

مرکز کامپیوتر دانشکده 33412316
10

سید احمد

محمدی

دفترهماهنگی

دفترهماهنگی دانشکده 33412309

11

جواد

رجبی

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی

 ثبت نام دانشکده 33412298

13

پروانه 

مومنی

کارشناس پژوهش

پژوهش دانشکده 33412295

14

الهام

بیگی

کارشناس آموزش

گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی 33412277

15

محمدرضا

طاعتی دفتر هماهنگی دفترهماهنگی دانشکده 33412304

16

سید مرتضی میرجعفری

امور مالی

امورمالی دانشکده 33412308

17

هادی خدادادی

مسئول فرهنگی

دفتر فرهنگ دانشکده 33412438

18

احمد

آقازیارتی

کارشناس حسابداری

گروه حسابداری 33412276