کارکنان

 

فهرست اسامی کارکنان دانشکده مدیریت

ردیف

نام

 نام خانوادگی

سمت

محل خدمت شماره تماس

1

رضا

دهقانی

رئیس اداره آموزش وپژوهش و فناوری

آموزش و پژوهش دانشکده 33412303

2

زهرا

خوشبین

مسئول اداره امتحانات

اداره امتحانات دانشکده 33412297

3

علی

مشایخ

مسئول دفتر

دفتر رئیس دانشکده 33412279

4

مجتبی

فراهانی

مسئول امور دانشجویی

امور دانشجویی دانشکده 33412289

5

احسان

عابدی

مسئول تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412290

6

علی اصغر

مطلبی

کارشناس پژوهش

پژوهش دانشکده 33412295

7

علی

آقا زیارتی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412420

8

نسرین

حسینی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی دانشکده 33412420

9

علی

چراغی

امور رایانه

مرکز کامپیوتر دانشکده 33412316
10

سید احمد

محمدی

دبیرخانه دانشکده

دفتر رئیس دانشکده 33412281

11

جواد

رجبی

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی

 ثبت نام دانشکده 33412298

13

پروانه 

مومنی

کارشناس پژوهش

پژوهش دانشکده 33412295

14

الهام

بیگی

کارشناس آموزش

گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی 33412277

15

کوروش

دباغچی

کارشناس آموزش

گروه حسابداری 33412276

16

سید مرتضی

میرجعفری

امور مالی

امورمالی دانشکده 33412308

17

فروزان

کیوانفر

مسئول فرهنگی

دفتر فرهنگ دانشکده 33412438

18

احمد

آقازیارتی

دفتر هماهنگی

دفتر هماهنگی دانشکده 33412309

19

عقیل

فرهمندیان

دفتر هماهنگی

دفتر هماهنگی دانشکده 33412304
20

مسعود

ذوالفقاری کارشناس آموزش گروه حسابداری 33412276