هیئت علمی

تعداد بازدید:۱۰۹۸۸
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک

گروه

نوع همکاری

مرتبه علمی

پست اجرایی

تلفن محل کار (با پیش شماره3341)

ایمیل

1 احمد سرلک دکتری ارشد و دکتری اقتصاد هیات علمی استادیار رئیس دانشکده ومدیرگروه اقتصاد 2280 a-sarlak@iau-arak.ac.ir
2 مجید غیاثی

 

کارشناسی ارشد

کارشناسی م بازرگانی و ارشد م دولتی هیات علمی مربی مدیرگروه مدیریت صنعتی  - اجرایی  و بازرگانی 2288

Ghiasi92@ yahoo.com

m-iGhiasi@iau-arak.ac.ir

3

غلامعلی حاجی

 

دکتری ارشد و دکتری اقتصاد هیات علمی استادیار معاون برنامه ریزی و اقتصاد - g-haji@iau-arak.ac.ir
4 مجید زنجیردار دکتری

ارشد مدیریت بازرگانی

هیات علمی دانشیار - 2241

zanjirdar08@gmail.com

m-zanjirdar@iau-arak.ac.ir

5 پیمان غفاری آشتیانی دکتری ارشد مدیریت بازرگانی هیات علمی دانشیار مدیرگروه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و بازرگانی داخلی 2311 P-ghafari@ iau-arak.ac.ir
6 نادره السادات نجفی زاده دکتری ارشد مدیریت بازرگانی هیات علمی استادیار - -

Nadereh.nagafizadeh@yahoo.com

n-nagafizadeh@iau-arak.ac.ir

7

محمدصادق حری

دکتری

ارشد مدیریت اجرایی

هیات علمی

استادیار

 

2284

Shorri2007@yahoo.com

ms-horri@iau-arak.ac.ir

8 حمیدرضا قاسمی دکتری ارشدمدیریت دولتی هیات علمی استادیار مدیرگروه ارشد  مدیریت دولتی 2278

hamid-reza@myway.com  ,

hr-ghasemi@iau-arak.ac.ir

9 حبیب اله جوانمرد

دکتری

 

ارشدمدیریت دولتی هیات علمی دانشیار - 2200 Gavanmard-ha@yahoo.com

10

ایرج نوری

دکتری

ارشد مدیریت صنعتی

هیات علمی

استادیار

-

2283

i-nouri@iau-arak.ac.ir

11

سید عباس نجفی زاده

دکتری

ارشد و دکتری اقتصاد

هیات علمی

استادیار

-

2286

abbnaj@yahoo.com

12

حبیب موسوی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

Habib_moosavi@yahoo.com

13

علی شیخی مهرآبادی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

A_mehrabady@yahoo.com

14

مریم شریف نژاد

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

m_sharifnejad2006@yahoo.com

15

منیر مرادی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد

هیات علمی

مربی

-

-

monir-moradi@gmail.com

m-moradi@iau-arak.ac.ir

16

عباس مهرجو

کارشناسی ارشد

کارشناسی م بازرگانی هیات علمی

مربی

-

-

Mehrjoo.abbas@gmail.com
17 مجید داوودی نصر کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی

مدیرگروه ارشد حسابداری و

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

2274 M-Dvodi85@ yahoo.com
18

هادی یزدی

 

کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی معاون اداری و مالی 2132 h-yazdi@iau-arak.ac.ir
19

محمود کهنسال کفشگری

 

کارشناسی ارشد کارشناسی و ارشد حسابداری هیات علمی مربی -   Mkohansal57@yahoo.com
20

حمیدرضا غیابی

 

کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی - - h-ghiabi@iau-arak.ac.ir
21 علی لعل بار کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی حسابرس هیات امناء استان مرکزی 2534 for_lalbar@yahoo.com
22

مهدی کریمی تبریزی

 

کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی -   m-karimi-au@yahoo.com
23 داریوش مختاری کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی     darush.mokhtari@yahoo.com
24

علیرضا فرشیدپور

 

کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی -   Alifarshidpor@yahoo.com
25

علی سبحانی

 

کارشناسی ارشد کارشناسی  حسابداری هیات علمی مربی -   Alisobhani1608@gmail.com
26

 

کمال غنایی

 

دکتری حسابداری هیات علمی مربی مدیر گروه کارشناسی حسابداری 2300