کلیه مقاطع اقتصاد ومدیریت امور بانکی

تعداد بازدید:۲۲۷۲

 

مدیر گروه

 

 اقتصاد

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: احمد سرلک

مرتبه علمی: استادیار پایه 16

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:  اقتصادنظری

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه

دکتری:  اقتصاد سنجی

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات 3  :ISI(wos)                 

تعداد مقالات ISI-Listed: -

تعداد مقالات علمی-پژوهشی:  16

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  6

 تعداد ثبت اختراع: -

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 18 طرح

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 14 مقاله

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی-

سوابق اجرایی

- مدیرگروه اقتصاد

-مدیر پژوهش دانشکده مدیریت